+91-3775-273359
majulicollege@gmail.com
+91-3775-273359
majulicollege@gmail.com

Gitarani Goswami

Debojyoti Khataniar

Naba Das

Anannya Boruah

Mr. Haren Saikia

Dr. Madhabi Devi

Basanta Borah

Dimpee Baruah

Dr. Profulla Borah

Sri Prosanta Saikia