+91-3775-273359
majulicollege@gmail.com
+91-3775-273359
majulicollege@gmail.com

Dr. Anup Kumar Doley

Dr. Pollobi Duara

Dr. Arup Bura Gohain

Suren Ch. Das

Pronab Joyti Borah

Bipul Rajkhowa

Tulshi Rajkhowa

Gitarani Goswami

Debojyoti Khataniar

Naba Das