+91-3775-273359
majulicollege@gmail.com
+91-3775-273359
majulicollege@gmail.com

Dr. Anup Kumar Doley

Dr. Pollobi Duara

Dr. Arup Bura Gohain

Suren Ch. Das

Pronab Joyti Borah

Dr. Erani Mohan

Sri Anil Ch. Hazarika

Bipul Rajkhowa

Tulshi Rajkhowa

Anamika Adhikari