+91-3775-273359
majulicollege@gmail.com
+91-3775-273359
majulicollege@gmail.com

Dr. Anup Kumar Doley

Dr. Pollobi Duara

Dr. Arup Bura Gohain

Suren Ch. Das

Pronab Joyti Borah

Dr. Erani Mohan

Bipul Rajkhowa

Tulshi Rajkhowa

Anamika Adhikari

Gitarani Goswami